Algemene voorwaarden Drumschool Marco

I. Algemeen

 1. Cursusjaar
  Het cursusjaar loopt van augustus tot en met juli.
  De vakantieregeling is afgestemd op het basisonderwijs regio noord.
 2. Cursussen
  Dit zijn de lessen die wekelijks of tweewekelijks aaneensluitend worden gegeven gedurende het gehele cursusjaar.

II. Aanmelding

Bij minderjarigen dient het inschrijfformulier te zijn ondertekend door een ouder of verzorger. De aanmelding geschiedt door invulling en ondertekening van het inschrijf- of mutatieformulier en is bindend voor de gehele cursusduur.
De eerste les bestaat uit kennismaking en introductie en vanaf de tweede les is de cursist definitief ingeschreven en verplicht hij/zij zich voor de gehele cursusduur.
De indeling van de cursist wordt door de docent bepaald, waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de aangegeven voorkeuren van de cursist. Bij tussentijdse aanmelding en plaatsing is de eerste cursusdag bepalend voor de (evenredige) berekening en bepaling van het lesgeld.

III. Betalingsplichtige (Wettelijk vertegenwoordiger)

Als betalingsplichtige wordt aangemerkt:

 1. Degene die de ouderlijke macht uitoefent of degene die de onderhoudsplicht heeft voor een cursist die op 31 augustus van het cursusjaar jonger is dan 18 jaar.
 2. Een cursist die op 31 augustus van het cursusjaar de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt.

N.B. Ouders/verzorgers van cursisten jonger dan 21 jaar blijven altijd aansprakelijk voor betaling van het lesgeld.

IV. Betaling lesgeld

De factuur wordt door de docent voor aanvang van elk kwartaal aangeleverd en dient binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan op het vermelde rekeningnummer voorzien van de benodigde informatie.
Voor leerlingen waarbij afspraken gemaakt zijn betreffende de lesfrequentie, geldt een aangepast factuurbedrag.
Bij het niet of niet tijdig nakomen van de betalingsverplichting behoudt de docent zich het recht voor de leerling de verdere toegang tot de lessen te ontzeggen. Bovendien wordt de vordering uit handen gegeven aan een incassobureau. De eventuele incassokosten komen voor rekening van de betalingsplichtige.

V. Afmelding

Deelname aan kwartaalcursussen wordt zonder tegenbericht stilzwijgend verlengd. Voor de cursist die de lessen niet wil voortzetten, is er per kwartaal een afmeldmogelijkheid.
Het lopende kwartaal wordt afgemaakt tenzij er met de docent een andere regeling getroffen kan worden.
Afmelding dient altijd in overleg met de docent te geschieden.
Andere dan de eerder genoemde afmeldingen van de jaarcursussen leiden niet tot vermindering of restitutie van het lesgeld, tenzij er sprake is van zwaarwichtige redenen: dit ter beoordeling aan de docent.
Als zwaarwichtige redenen worden aangemerkt:

 1. langdurige ziekte / zwangerschapsverlof van de leerling: meer dan vier weken.
 2. Ongeschiktheid van de leerling; beëindiging vindt plaats in overleg tussen docent, ouders en leerling.
 3. Overlijden van de leerling.

VI. Lesuitval

Indien een docent langer dan één week afwezig is, zullen de lessen waargenomen worden door een vervangende docent of leidt tot aanpassing van het eerst volgende factuurbedrag.
De restitutie zal een evenredig deel van de uitval bedragen en wordt bepaald door de docent.
De docent behoudt zich het recht voor om twee lessen per jaar per leerling uit te vallen in verband met bijvoorbeeld scholing of ziekte, zonder dat dit leidt tot restitutie, aanpassing in factuurbedrag of inhaallessen.
Afwezigheid van de leerling dient zo tijdig mogelijk te worden gemeld bij de docent waarbij de leerling les heeft. Niet gevolgde lessen kunnen niet worden ingehaald. Restitutie van niet gevolgde lessen vindt alleen plaats in de in artikel 5 en 6 genoemde voorwaarden.

VII. Overige bepalingen

 1. De leerling is zelf verantwoordelijk voor de kosten en het meebrengen van het benodigde lesmateriaal.
 2. De leerling is zelf verantwoordelijk voor het eventueel dragen van gehoorbescherming.
 3. Tijdens het cursusjaar kan de lestijd en leslocatie door onvoorziene omstandigheden veranderen. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend (opzegging, restitutie).
 4. Portretrecht:: Foto’s die gemaakt worden tijdens lessen, optredens en voorstellingen kunnen gebruikt worden als promotiemateriaal. Indien u bezwaar heeft kunt u dit ter plaatse kenbaar maken aan de docent of fotograaf.
 5. Drumschool Marco kan niet aansprakelijk worden gesteld voor geleden (letsel-)schade